Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk ToV en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Diëtistenpraktijk ToV inroepen.

Basisverzekering

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt 3 uur vergoed. Bij meer dan 3 uur ontvangt de opdrachtgever de rekening. Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.

Aanvullende verzekering

Wanneer de opdrachtgever meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heeft kan dit gedeeltelijk of soms geheel via een aanvullende verzekering vergoed worden. De opdrachtgever kan zelf de polis nakijken of bij de verzekeraar informeren of hij/zij voor deze aanvullende vergoeding in aanmerking komt.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Per 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Dit betekent dat de opdrachtgever ook zonder verwijsbrief van een (huis)arts of specialist voor een consult of behandeling naar de diëtist kan gaan. De diëtist begint de directe toegankelijkheid altijd met een screening. Hieruit kan soms blijken dat er alsnog een verwijsformulier nodig is van de (huis)arts. Een aantal zorgverzekeraars kiest ervoor behandeling door de diëtist zonder verwijzing niet te vergoeden. In dit geval is een verwijsbrief van een (huis)arts of specialist nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Raadpleeg hiervoor jouw eigen polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar.

Tarieven

Hieronder staan de tarieven van Diëtistenpraktijk ToV. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de behandeltijd/consulttijd bestaat uit twee componenten: de contacttijd en individueel dieetvoorschrift. De contacttijd is de tijd waarbij de opdrachtgever aanwezig is bij de diëtist. Individueel dieetvoorschrift is de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Na het eerste consult ontvangt de verwijzer een beginrapportage en na het laatste consult een eindrapportage.

Indien nodig worden er tussentijdse rapportages opgesteld. Dit is afhankelijk van de reden van verwijzing, het gemaakte behandelplan, tussentijdse vorderingen en duur van het behandeltraject. Hierbij is de opdrachtgever doorgaans niet aanwezig. De tijd wordt afgerond in kwartieren. Bij de tarieven is ook een toeslag voor een huisbezoek opgenomen, dit is een vast bedrag.

Type consult Tijd Tarief
Eerste consult 60-75 minuten € 80,00-€100,00
Vervolgconsult 30 minuten € 40,00
Vervolgconsult 15 minuten € 20,00
Telefonisch consult Per 15 minuten € 20,00
Individueel dieetvoorschrift Per 15 minuten € 20,00
Toeslag huisbezoek Toeslag voor kilometers en reistijd € 20,00

 

Eigen risico

Sinds 1 januari 2008 geldt een eigen risico voor ziektekosten. In 2024 bedraagt het eigen risico € 385. Dit betekent dat de eerste € 385,- voor eigen rekening zijn en de zorgverzekeraar dit verhaalt op de klant. De diëtist valt onder dit eigen risico.

Verhindering, annulering van afspraak

Indien de opdrachtgever verhinderd is een gemaakte afspraak na te komen, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren (weekenden en feestdagen niet meegerekend) doorgegeven te worden per telefoon of e-mail. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag(en) gaat de termijn van 24 uur in op de laatste voorafgaande normale werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom vóór 17:00 op de voorafgaande vrijdag telefonisch of per e-mail te worden afgezegd. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd worden in rekening gebracht. De factuur van een gemiste afspraak ontvang je persoonlijk, deze kosten kunnen niet verhaald worden op de zorgverzekeraar.

Declaratie

Diëtistenpraktijk ToV declareert de behandelingen in principe direct bij de zorgverzekeraar. Wanneer dit om verschillende redenen niet mogelijk is word je  hiervan op de hoogte gebracht.

Wanneer er in een kalenderjaar meer dan 3 uur aan dieetbehandeling is geweest, en vanuit de aanvullende verzekering wordt dit niet vergoed, zal je een factuur van ons ontvangen.

Het rekeningnummer van Diëtistenpraktijk ToV is NL 21 RABO 0349 8948 76

PREM (Patient Reported Experience Maesure)

PREM, ofwel een klant tevredenheidsonderzoek! Deze vragenlijst wordt random naar mensen gestuurd per e-mail. Op deze manier kunnen wij de tevredenheid beter in kaart brengen en eventueel dingen aanpassen. Indien je hier niet aan wil deelnemen of wanneer er vragen over zijn, dan horen wij het graag.